Škola online

SOUZ Chvaletice

Z nařízení vlády je od středy 14. října 2020  zavedena na celé škole DISTANČNÍ VÝUKA. Všichni žáci tedy od zítřka zůstávají doma a budou se vzdělávat na dálku.

Metodické doporučení

Pro vzdělávání distančním způsobem

MS Teams

Nápověda a výuka pro Microsoft Teams

Důležité informace

Novela č.349/2020 Sb

Nápověda a výuka pro Microsoft Teams

Přihlášení ke školnímu účtu

Jděte na stránku login.microsoft.com a přihlaste se ke školnímu účtu.

Výběr aplikace Teams

Zobrazí se Vám domovská stránka stránka Office 365. Vyberte si ikonu Teams.

Výběr desktopové nebo webové aplikace

Při spuštění Vám aplikace nabídne desktopovou instalaci nebo webovou aplikace. Vyberte si, kterou verzi chcete (pokud používáte domácí počítač je lepší instalace, ale můžete použít obojí).

Prostředí MS Teams

Teď jste se dostali do prostředí Teams. Po levé straně máte ikony pro jednotlivé aktivity. Aktuální obrazovka zobrazuje ikonku Týmy. V tomto prostředí máte týmy pro jednotlivé předměty. (Na vaší obrazovce budou týmy Vašich aktuálních předmětů). Vždy si vyberete v jakém aktuálním týmu chcete pracovat tím, že na něj poklepete.

Jednotlivé ikony po levé straně

 • 1 Aktivita – upozorňuje na jakoukoliv aktivitu, která v prostředí Teams proběhne.
 • 2 Chat – umožňuje soukromý chat s kýmkoliv z dané organizace (z naší školy.) Do vyhledávače (do horního řádku s nápisem hledat) si můžete zadat jméno a komunikovat s kým potřebujete.
 • 3 Týmy – Umožňuje práci v aktuálním týmu.
 • 4 Zadání – zde najdete přehled všech úkolů, které jste dostali i s termínem spuštění a odevzdání.
 • 5 Kalendář- zde můžete plánovat události, máte tu přehled všech vašich událostí, které jste sami zadali nebo, ke kterým Vás někdo pozval.
 • 6 Hovory – zde můžete vést hovor s kýmkoliv z organizace (školy)
 • 7 Soubory – zde najdete přehled všech vložených souborů

Práce v týmu

Kliknutím na dlaždici daného předmětu se dostanete do týmu daného předmětu. Hlavní stránka je zeď, na které se zobrazují všechny aktivity a příspěvky, můžete zde vést konverzaci, která je přístupná všem členům týmu, vidíte tu plánované schůzky (on line hodiny), zadání úkolů.

Zadání

Můžete kliknout buď na konkrétní zadání na hlavní stránce nebo na záložku zadání v daném týmu a objeví se Vám konkrétní zadání.

Úkol v zadání

 • Když rozkliknete zadání, objeví se vám pokyny vyučujícího k vypracování zadání (viz předchozí stránka). Dále tam pravděpodobně bude příloha s pracovním listem. Obvykle ve Wordu. Klikněte na tři tečky a zobrazí se Vám nabídka otevření. (Předchozí snímek). Pokud soubor otevřete on line můžete do něj rovnou pracovat, a pak ho jen zavřete nemusíte ho ukládat a po zavření jen kliknete na ikonu odevzdat. Tím bude úkol odevzdaný.
 • Pokud Vám připojení neumožňuje pracovat online. Můžete si soubor stáhnout a uložit, a pracovat na něm o ff line a pak ho do zadání vložit. Můžete soubor i vtisknout a úkoly vypracovat ručně, pak vyfotit a soubor zase vložit do zadání.
 • Vypracování úkolů on line umožňuje nejlepší zpětnou vazbu od učitele.
 • Při odevzdávání úkolu nezapomeňte kliknout na tlačítko odevzdat, jen tak se úkol učiteli objeví jako odevzdaný.

Připojení k naplánované schůzce

Na plánovanou schůzku Vás Teams upozorní. Najdete ji také na hlavní stránce Týmu nebo v kalendáři.

Připojení ke schůzce

 • Klikneme na oznámení schůzky v Teams
 • Objeví se nám obrazovka se schůzkou.
 • Kliknutím na tlačítko připojit se se připojíte ke schůzce.
 • Před připojením si můžete nastavit kameru a mikrofon. V našem případě, kameru většinou necháváme vypnutou (pokud nedostanete jiný pokyn) a také mikrofon zapínáte až při hodině při vyvolání.

Informace pro žáky a zákonné zástupce

Ve školském  zákoně byla novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti žáků.

Zákonem je stanovena:

On-line výuka

Při synchronní výuce je učitel propojen s žáky prostřednictvím nějaké komunikační platformy v reálném čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném zadání.

Častou formou této výuky je např. realizace on-line hodin pomocí videokonferenčních nástrojů dle předem stanoveného rozvrhu. (V případě naší školy MS Teams.)

Při synchronní on-line výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Pro omlouvání absence v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční výuku.

Tuto absenci je dle Školního řádu Středního odborného učiliště zemědělského nutné omluvit do 3 kalendářních dnů.

Pro omluvení absence v on-line hodinách postupujte prosím následujícím způsobem:

K omluvení absence slouží Omluvný list, do kterého zákonný zástupce zapíše datum, důvod absence a podepíše se.

Scan/foto Omluvného listu zašlete prosím na email příslušného třídního učitele (najdete na webu školy).

Při asynchronní výuce pracují žáci v jimi zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech. Může být realizována např. tak, že učitel posílá zadání samostatné nebo skupinové práce prostřednictvím určeného komunikačního nástroje (v případě naší školy MS Teams, Bakaláři).

Žáci domluveným způsobem a ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají.

Off-line výuka

Jedná se o takový způsob vzdělávání, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie.

Nejčastěji se jedná o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů. Může se také jednat o plnění praktických úkolů dle přirozených podmínek žáků v domácím prostředí – řemeslné práce, projekty zaměřené na samostatnou práci žáka.

Zadávání probíhá písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.

Sdělování informací zákonným zástupcům

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.