Bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení oboru Opravář zemědělských strojů

Celková počet přijímaných žáků v oboru:   60

Počet volných míst :   9

Termín dodání přihlášky :   20.5.2019

pozdnější přihlášky budou řešeny individuálně podle možností

Kritéria pro přijetí jsou v 2. kole stejná jako v 1. kole (viz níže).

 

Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

(datum zveřejnění 22.4.2019)
Registrační číslo uchazeče Výsledek přijím. řízení   Registrační číslo uchazeče Výsledek přijím. řízení
SOUz/28/2019 přijat ke studiu   SOUz/46/2019 přijat ke studiu
SOUz/33/2019 přijat ke studiu   SOUz/12/2019 přijat ke studiu
SOUz/49/2019 nepřijat ke studiu   SOUz/42/2019 přijat ke studiu
SOUz/50/2019 nepřijat ke studiu   SOUz/35/2019 přijat ke studiu
SOUz/68/2019 přijat ke studiu   SOUz/60/2019 přijat ke studiu
SOUz/21/2019 přijat ke studiu   SOUz/43/2019 přijat ke studiu
SOUz/23/2019 přijat ke studiu   SOUz/18/2019 přijat ke studiu
SOUz/59/2019 přijat ke studiu   SOUz/44/2019 přijat ke studiu
SOUz/29/2019 přijat ke studiu   SOUz/65/2019 přijat ke studiu
SOUz/66/2019 přijat ke studiu   SOUz/38/2019 přijat ke studiu
SOUz/62/2019 přijat ke studiu   SOUz/70/2019 přijat ke studiu
SOUz/58/2019 přijat ke studiu   SOUz/45/2019 přijat ke studiu
SOUz/13/2019 přijat ke studiu   SOUz/31/2019 přijat ke studiu
SOUz/57/2019 přijat ke studiu   SOUz/30/2019 přijat ke studiu
SOUz/16/2019 přijat ke studiu   SOUz/51/2019 přijat ke studiu
SOUz/37/2019 přijat ke studiu   SOUz/22/2019 přijat ke studiu
SOUz/24/2019 přijat ke studiu   SOUz/11/2019 přijat ke studiu
SOUz/40/2019 přijat ke studiu   SOUz/15/2019 přijat ke studiu
SOUz/63/2019 přijat ke studiu   SOUz/48/2019 přijat ke studiu
SOUz/32/2019 přijat ke studiu   SOUz/19/2019 přijat ke studiu
SOUz/34/2019 přijat ke studiu   SOUz/39/2019 přijat ke studiu
SOUz/36/2019 přijat ke studiu   SOUz/52/2019 přijat ke studiu
SOUz/41/2019 přijat ke studiu   SOUz/56/2019 přijat ke studiu
SOUz/61/2019 přijat ke studiu   SOUz/55/2019 nepřijat ke studiu
SOUz/10/2019 přijat ke studiu   SOUz/54/2019 přijat ke studiu
SOUz/53/2019 přijat ke studiu   SOUz/64/2019 přijat ke studiu
SOUz/47/2019 přijat ke studiu   SOUz/69/2019 přijat ke studiu
SOUz/26/2019 přijat ke studiu   SOUz/14/2019 přijat ke studiu
SOUz27/2019 přijat ke studiu   SOUz/67/2019 přijat ke studiu
Pro potvrzení úmyslu studovat v SOUz Chvaletice učební obory -
do 10 pracovních dní (t.j. do 8.5.) odevzdejte (popř. pošlete doporučeně poštou) ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Lístek musí být podepsán uchazečem a zákonným zástupcem, s případným dalším vyplněním Vám pomůžeme.
 

Schůzka s budoucími žáky 1. ročníku se bude konat v pátek 21. 6. 2019. Upřesnění je zveřejněno v části aktuality/akce.

Upozorňujeme Vás, že pravidla pro odevzdávání zápisových lístků nově upravuje § 60g zák. 561/2004 Sb. (školský zákon):
 
(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 
(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.“

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 22. 4. 2019
rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče - není nutné doručovat písemně
rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou
zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na odvolání

Obory středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou:

41-45-M/01 Mechanizace a služby

Počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 29
Minimální počet uchazečů v 1. kole pro otevření ročníku je 15
Přijímací zkoušky se konají v termínech stanovených Cermatem. Termín je stanoven na 12. dubna a 15. dubna 2019. Náhradní termín je stanoven na 13. a 14. května 2019.
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
 1. výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury)
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů
Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů
Celkem maximálně 100 b.
 1. průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
Průměrný prospěch za každé pololetí je ohodnocen v rozsahu:
1,00 – 1,20                              20,0 b.
1,21 – 1,40                              16,6 b.
1,41 – 1,60                              13,3 b.
1,61 – 1,80                              11,6 b.
1,81 – 2,00                              10,0 b.
2,01 – 2,20                               6,6 b.
2,21 – 2,80                               3,3 b.
Do průměrného prospěchu se nezapočítává hodnocení chování.
Celkem maximálně 60 b.
 1. dalších kritérií:
  1. za 1. až. 3. místo v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády 7 b
  2. za 1. až. 3. místo ve školním kole matematické nebo fyzikální olympiády 3 b
Započítává se nejvýše dosažené hodnocení. Účast a umístění je nutno doložit potvrzením základní školy nebo kopií diplomu.
Celkem maximálně 7 b.
Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 167 bodů.
Podmínkou přijetí:
 1. součet bodového hodnocení testu z matematiky a testu z českého jazyka dosahuje minimálně 20 bodů ze 100 možných.
 2. zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem na přihlášce.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Při rovnosti celkového počtu získaných bodů rozhodne o pořadí uchazečů počet bodů získaných z výsledků hodnocení na ZŠ (1. průměr, 2. předměty)
 

Obory středního vzdělání s výučním listem:

a) 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.

Počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 60

Přijímací zkoušky se nekonají. V případě zájmu převyšujícího kapacitní možnosti zvoleného oboru o přijetí rozhoduje pořadí.

Podmínka přijetí - prospěl v 8. nebo 9.ročníku základního vzdělávání

- zdravotní způsobilost pro práci opraváře zemědělských strojů - potvrzená lékařem na přihlášce.

Kritéria pro stanovení pořadí v 1.kole přijímacího řízení:

 1. a) prospěch Ma, Fy, Čj za 1.pololetí 8.třídy
 2. b) prospěch Ma, Fy, Čj za 2.pololetí 8.třídy
 3. c) prospěch Ma, Fy, Čj za 1.pololetí 9.třídy
 4. d) Ø prospěch z vybraných předmětů v 1.pololetí 9.třídy
hodnocení za jednotlivé předměty:
1               5 bodů 
2               3 body 
3               2 body 
4               0 bodů 
5              -1 bod
hodnocení z předmětů ČJ, AJ, M, F, CH, Z, PŘ, ON    Ø prospěch:
1               40 bodů
1,1            38 bodů
1,2            36 bodů
.
.
.
2,9              2 body
3                 0 bodů
Celkový součet bodů určí pořadí.

 b) 23-51-H/01 Strojní mechanik.

Počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 30
Přijímací zkoušky se nekonají. V případě zájmu převyšujícího kapacitní možnosti zvoleného oboru o přijetí rozhoduje pořadí.
Podmínka přijetí - prospěl v 8. nebo 9.ročníku základního vzdělávání
- zdravotní způsobilost pro práci strojního mechanika - potvrzená lékařem na přihlášce.
Kritéria pro stanovení pořadí v 1.kole přijímacího řízení:
 1. a) prospěch Ma, Fy, Čj za 1.pololetí 8.třídy
 2. b) prospěch Ma, Fy, Čj za 2.pololetí 8.třídy
 3. c) prospěch Ma, Fy, Čj za 1.pololetí 9.třídy
 4. d) Ø prospěch z vybraných předmětů v 1.pololetí 9.třídy
hodnocení za jednotlivé předměty:
1               5 bodů 
2               3 body 
3               2 body 
4               0 bodů 
5              -1 bod
hodnocení z předmětů ČJ, AJ, M, F, CH, Z, PŘ, ON    Ø prospěch:
1               40 bodů
1,1            38 bodů
1,2            36 bodů
.
.
.
2,9              2 body
3                 0 bodů
Celkový součet bodů určí pořadí.

 

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací