Kritéria pro 2.kolo přijímacího řízení do 1. ročníku SOUz Chvaletice ve školním roce 2017/2018

 

Obory středního vzdělání s výučním listem:

a) 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.

Počet přijímaných uchazečů v 2. kole: 12
Přijímací zkoušky se nekonají. V případě zájmu převyšujícího kapacitní možnosti zvoleného oboru o přijetí rozhoduje pořadí.
Podmínka přijetí - prospěl v 8. nebo 9.ročníku základního vzdělávání
- zdravotní způsobilost pro práci opraváře zemědělských strojů.
Kritéria pro stanovení pořadí v 1.kole přijímacího řízení:
a) prospěch Ma, Fy, Čj za 1.pololetí 8.třídy
b) prospěch Ma, Fy, Čj za 2.pololetí 8.třídy
c) prospěch Ma, Fy, Čj za 1.pololetí 9.třídy
d) Ø prospěch z vybraných předmětů v 1.pololetí 9.třídy
Jednotlivá kritéria jsou diferencovaně obodována pomocí programu počítače. Celkový součet určí pořadí.

 

Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

(datum zveřejnění 22.4.2017)
Pro potvrzení úmyslu studovat v SOUz Chvaletice učební obory -
do 10 pracovních dní (t.j. do 8.5.) odevzdejte (popř. pošlete doporučeně poštou) ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Lístek musí být podepsán, s případným dalším vyplněním Vám pomůžeme.
 
Reg.číslo výsledek   Reg.číslo výsledek
26/2017 přijat ke studiu   63/2017 přijat ke studiu
41/2017 přijat ke studiu   68/2017 přijat ke studiu
28/2017 přijat ke studiu   32/2017 přijat ke studiu
52/2017 přijat ke studiu   43/2017 přijat ke studiu
73/2017 přijat ke studiu   42/2017 přijat ke studiu
53/2017 přijat ke studiu   25/2017 přijat ke studiu
36/2017 přijat ke studiu   47/2017 přijat ke studiu
27/2017 přijat ke studiu   75/2017 přijat ke studiu
82/2017 přijat ke studiu   39/2017 přijat ke studiu
74/2017 přijat ke studiu   67/2017 přijat ke studiu
37/2017 přijat ke studiu   62/2017 přijat ke studiu
29/2017 přijat ke studiu   44/2017 přijat ke studiu
24/2017 přijat ke studiu   60/2017 přijat ke studiu
33/2017 přijat ke studiu   95/2017 přijat ke studiu
46/2017 přijat ke studiu   61/2017 přijat ke studiu
55/2017 přijat ke studiu   86/2017 přijat ke studiu
45/2017 přijat ke studiu   85/2017 přijat ke studiu
59/2017 přijat ke studiu   21/2017 přijat ke studiu
38/2017 přijat ke studiu   84/2017 přijat ke studiu
81/2017 přijat ke studiu   72/2017 přijat ke studiu
54/2017 přijat ke studiu   91/2017 přijat ke studiu
57/2017 přijat ke studiu   30/2017 přijat ke studiu
89/2017 přijat ke studiu   34/2017 přijat ke studiu
76/2017 přijat ke studiu   35/2017 přijat ke studiu
31/2017 přijat ke studiu   64/2017 přijat ke studiu
40/2017 přijat ke studiu   50/2017 přijat ke studiu
49/2017 přijat ke studiu   48/2017 přijat ke studiu
51/2017 přijat ke studiu   56/2017 přijat ke studiu
69/2017 přijat ke studiu   23/2017 přijat ke studiu
83/2017 přijat ke studiu   93/2017 přijat ke studiu
      71/2017 přijat ke studiu

 

Schůzka s budoucími žáky 1. ročníku se bude konat v pátek 23. 6. 2017. Upřesnění je zveřejněno v části aktuality/akce.

Upozorňujeme Vás, že pravidla pro odevzdávání zápisových lístků nově upravuje § 60g zák. 561/2004 Sb. (školský zákon):
 
(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 
(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.“
Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací